مرکز فنی و حرفه ای جوار دانشگاه

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      دوره های سال 1395
 
قابل توجه دانشجویان و ... جهت شرکت در دوره های سال 1395 با سایت کارآفرینی دانشگاه به آدرس http://karafarini.old.kashanu.ac.ir/fa همراه با شید. ضمنا اکثر دوره ها در سایت فنی و حرفه ای جوار دانشگاه برگزار می گردد.
 
      تغییر آدرس سایت مرکز فنی و حرفه ای جوار دانشگاه
 
سایت مرکز فنی و حرفه ای جوار دانشگاه به طبقه زیر زمین دانشکده منابع طبیعی علوم و زمین انتقال یافت
 
      فرایند ثبت نام الکترونیکی آزمون ادواری